Walne Zebranie Sprawozdzawczo-Wyborcze

poniedziałek, 19 listopada 2018 17:25 Administrator
Drukuj

Prezydium Zarządu Oddziału PTS w Krośnie zwołuje na dzień 20 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania oraz przedstawienie uzasadnienia zwołania Walnego Zebrania -  Prezes Oddziału  Wojciech Kolanko

2. Wybór Przewodniczącego i 3 Sekretarzy Walnego Zebrania Członków Oddziału

3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowej - stwierdzenie kworum

5.  Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania z 2015r.

6.  Sprawozdanie ustępującego Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału

7.  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

8.  Wybory – Prezesa, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie PTS.

9.  Ogłoszenie wyników wyborów

10. Wolne wnioski - zakończenie obrad.

11. W przerwie wyborów - program Zebrania PTS z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 19 listopada 2018 19:13